வீடியோ : ஈமான் இஃப்தார் 2011

 

IMAN Cultural Center, Dubai, Preparing Iftar meals for around 3000 peoples

Leave a Reply

TOP