அமீர‌க‌த்தின் முன்ன‌ணி ஆங்கில‌ நாளித‌ழில் இஃப்தார் செய்தி………

ஈமான் இஃப்தார் செய்தி @ Gulf News நாளிதழில்

Published on Friday, SEP 07, 2012

Community Bonding

Above: Mohammad Ebrahim captured this picture of a Ramadan iftar at the Deira Kuwaiti Mosque. He said: “I took this picture on the first day of Ramadan. Even though it was very hot and humid, people sat very patiently to end their 15-hour fast. In front of them were dates, water, fruits, samosas and South Indian tradtional ‘kanji’(liquid rice with pulses, herbs and meat).”

Gulf-News3-300x269

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanks :

Mohamed Ibrahim

Photographer

 

Leave a Reply

TOP